Gemeenten

Cliënten komen niet terecht in een “instelling” maar in een gezin

Ondernemerschap in de zorg
Maatschappelijke ondernemerschap, efficiënt georganiseerde en toegankelijke zorg- en dienstverlening en minder bureaucratie.
Ondernemerschap in de zorg neemt een steeds belangrijkere positie in onze maatschappij.

Driestroom Gezinshuizen zijn een maatschappelijke organisatie in de zorg. Wat zijn de voordelen?

  • Creativiteit; er is ruimte voor specialisme
  • Kwaliteit; zorgondernemers zijn continue gericht op kwaliteitsverbetering
  • Dichtbij; Driestroomhuizen zitten bovenop de lokale problematiek en handelen wijkgericht
  • Geïntegreerde aanpak; integraal hulpverleningsaanbod gericht op het gezinssysteem, relaties, vrijetijd, participatie en verblijf.

Lokale oplossingen
In 136 gemeenten en 40 regio’s bieden Driestroomhuizen zorg en hulp aan veel verschillende partijen, leeftijden en doelgroepen.
Tevens denken de zorgondernemers van de Driestroomhuizen en de Ondernemersgroep De Driestoom mee over hoe kleinschalige zorg de lokale gemeenschap kan versterken. Hierdoor brengen wij creatieve ideeën uit heel Nederland mee als wij op zoek gaan naar een lokale oplossing.

Voor gemeenten is het prettig om te weten waar ze terecht kunnen met problematische zorgwekkende vraagstukken. Zowel voor korte- (crisis) als langdurige plaatsingen. Driestroomhuizen bieden een breed aanbod van expertise op het gebied van ondersteuning aan kinderen, gezinnen en (jong) volwassen.

Jeugdwet
Een Driestroomhuis is er voor kinderen/ jongeren die geziens de begeleidingsvraag in een instelling terecht zouden komen. Door het concept Driestroomhuizen kunnen zij alsnog opgroeien in gezinsverband.

In 2013 is in de jeugdwet aangenomen dat gezinshuizen een voorliggende voorziening zijn ten opzichte van woongroepen en intramurale instelling.
Het amendement in de jeugdwet stelt het volgende voor;
Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende; 6/ Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in geval van uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, in pleegzorg of een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.

Zorggeld naar zorg
Uit onderzoek blijkt dat het concept Driestroomhuizen, een goed werkende en kosten efficiënte formule is. Maar liefst 89% van het geld dat wordt besteed aan een Driestroomhuis gaat ook daadwerkelijk naar de zorg. Dit lage overhead percentage bewijst dat het geld bij een Driestroomhuis op de juiste plek komt.

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling
Driestroomhuis Zorg voor Zorg valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Driestroom.
Driestroom faciliteert en ondersteunt de gezinshuisouders onder andere in het administratieve proces van de plaatsing van cliënten, de bejegening van cliënten en de kwaliteitsborging van de zorg.
De wet- en regelgeving, IGZ, Driesstroom en de ondernemersgroep de Driestroom bepalen de kwaliteitseisen voor de te leveren zorg en huisvesting.

Driestroomhuis Zorg voor Zorg heeft door de lieering met stichting Driestroom dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling. Daarnaast zorgt de lieering ervoor dat wij de status hebben om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen VG & LVG.
Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, de voorwaarden op zorg en huisvesting en de ondersteunde diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit van Driestroomhuis Zorg voor Zorg gegarandeerd.

Intensief toeleidings- en screeningstraject
Een driestroomhuis starten gaat niet vanzelf. Toekomstige Driestroom-gezinshuisouder worden middels een intensief toeleidings- en screeningstraject getest op zorgondernemerschap door middel van een professioneel en bewezen assessmentprogramma. Gedurende de looptijd van de zorgonderneming monitort de Ondernemersgroep De Driestroom en Stichting Driestroom de voortgang op ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit.

Stichting Driestroom en ondernemersgroep de Driestroom
Stichting Driestroom is een semimurale zorginstelling die zorg biedt aan mensen met en zonder beperking. Driestroom gelooft in onbeperkt mee doen, ieder op zijn eigen niveau en manier.
Ondernemersgroep De Driestroom is geboren uit de ambitie van Stichting Driestroom om de verantwoordelijkheid van de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te plaatsen met maximale kwaliteit, zorg continuïteit en het toezicht hierop. Door middel van het zorgondernemerschap gelieerd aan Stichting Driestroom wordt tevens het een halt toe geroepen aan de stijgende overhead en bureaucratie in de zorg.

Door deze werkwijze zijn de aan Driestroom gelieerde gezinshuizen voor cliënt, overheid, en verwijzers een betrouwbare partner die in staat zijn een aanbod te leveren voor complexe problematieken.

Kennismaken
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “ gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving. Wij maken optimaal gebruik van de krachten van het dagelijkse gezins – en maatschappelijke leven om zo onze jongeren te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.
Wij zijn trots op ons werk en willen u als betrokken ambtenaar/ beleidsmedewerker/ bestuurder graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan deze ontwikkeling.

Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan? Wij ontvangen u graag.